สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี และยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 และในปีนี้เป็นปีที่ 62 ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน ที่ตั้งเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณี และศาสนพิธีของชาวพุทธ ให้สืบทอดเป็นสมบัติของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมไทยต่อไป
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาจำนวน 14 แห่ง ไม่ร่วมประกวด 7 แห่ง และผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิต "พิบูล บำเพ็ญ" - มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ส่วนรางวัลชมเชย มี 4 รางวัล ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนสภาพรวิทยา ได้รับเงินรางวัลละ 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นอกจากนี้จังหวัดชลบุรีได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 150 ทุน และมอบเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ให้แก่วัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 400 ต้น โดยมอบให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ เพื่อนำไปถวายวัดเป็นพุทธบูชาเทศกาลเข้าพรรษาจากอำเภอนำไปถวายวัดต่างๆ เพื่อจักได้รักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานแห่เทียนพรรษา แม้จะมีการปรับปรุงพัฒนาไปตามยุคตามสมัย แต่ก็ยังจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันรักษาประเพณีโบราณไว้ให้ปรากฏสืบไปด้วยความภาคภูมิใจ ในประเพณีไทย เอกลักษณ์ไทย เพราะถ้าคนไทยไม่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยไว้ ยังเป็นการชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการร่วมมือร่วมใจของแตะละสถาบันด้วยว่า ทำด้วยใจรัก ด้วยแรงศรัทธา ประชาชนที่ชมขบวนแห่จะได้คำตัดสินเอง ส่วนการได้รับรางวัลหรือไม่นั้น อย่าถือเป็นปัญหาในการทำงาน ขอให้ถือหลักการและอุดมการณ์ในการทำงาน เพื่อการกุศลเป็นหลักเพื่อประกาศว่าพวกเราทุกคนทุกท่าน ยังรักประเพณีคู่บ้านคู่เมืองอยู่ และจะสืบสานต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค