สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

บ.ยูนิไทยฯ จัดโครงการ “สอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าอีเลคโทรนิค และช่างเชื่อม ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8”


ที่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นาวาเอกชูเกียรติ ฉายางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ พร้อมด้วย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมบัง เปิดโครงการ "สอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าอีเลคโทรนิค และช่างเชื่อม ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8" โดยมีนายวีรภัทร สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง คอยให้การต้อนรับ

นาวาเอกชูเกียรติ ฉายางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการสอนทักษะวิชาชีพช่าง ตามความประสงค์ของทางโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ซึ่งต้องการขยายโอกาสให้กับนักเรียนมีความรู้ด้านทักษะวิชาชีพในหลักสูตรช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและอีเลคโทรนิค และหลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อมขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในการตัดสินใจศึกษาต่อในสายสามัญ หรือสายอาชีพได้ต่อไป โดยโครงการดังกล่าวยังคงเป้าหมายหลัก ในการให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถใช้ทักษะในงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ งานช่างไฟฟ้าและอีเลคโทรนิค ช่างเชื่อมในระดับพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทุกชั่วโมงการเรียนการสอน ในการสวมใส่อุปกรณ์การทำงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักถึงเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย มีความใส่ใจ มีความเข้าใจ และรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ และเป็นปูพื้นฐานและส่งเสริมความรู้ขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อสายอาชีพในสาขาดังกล่าว ได้ในอนาคต 

ซึ่งการดำเนินโครงการสอนทักษะวิชาชีพช่าง ได้จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2554 โดยในรุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 7 มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น รวม 471 คน ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุน โครงการสอนทักษะวิชาชีพช่างอย่างต่อเนื่อง เป็นรุ่นที่ 8 ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีจำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรช่างเครื่องยนต์ จำนวน 27 คน หลักสูตรช่างไฟฟ้าอิเลคโทรนิคจำนวน 26 คน และหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะจำนวน 10 คน รวม 63 คน ซึ่งทีมครูอาสาของบริษัทได้ประสานความร่วมมือและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เหมาะสม เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้จริง ตามศักยภาพของนักเรียนในแต่ละดับชั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะได้ยังประโยชน์สูงสุดให้ แก่นักเรียนต่อไป

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจากคณะอาจารย์ของทางโรงเรียนและทีมอาสาสมัครจากทางบริษัทฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น ที่จะเป็นกำลังหลักของชาติให้สามารถประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค