สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอน


ที่ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยก่อนเริ่มพิธี ได้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเทศนาสอนนักเรียนเกี่ยวกับพระคุณของครูอาจารย์ และความสำคัญของวันไหว้ครู โดยมี นายจิร  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธี จากนั้นตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้องนำพานดอกไม้ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ขึ้นกราบไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอน ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีของนักเรียนที่มีต่อครู ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปอีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค