สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี ใส่ใจผู้สูงอายุ จัดโครงการ “ก้าวอย่างมีคุณค่า สูงวัยอย่างมีความสุข”


ที่ห้องประชุมปลาดาว กิจการอาคารรับรอง   สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการก้าวอย่างมีคุณค่า สูงวัยอย่างมีความสุข ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมมือกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลอาภาเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์      หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการ     ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในช่วงวัย     มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถที่มีตามศักยภาพ ตลอดจนให้ผู้สูงอายุได้มีแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเองทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ รวมถึงได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง       หรือขาดการดูแลเอาใจใส่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพให้แก่    ผู้สูงอายุ เช่น การปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาวุโส 4.0 OK.   กายบริหารมณีเวชสุขภาพดี ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้วได้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรจากตัวแทน      ของผู้สูงอายุทั้ง 11 อำเภออีกด้วย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสกน ผลลูกอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอ   บางละมุง นายกำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอสัตหีบ เครือข่ายผู้สูงอายุทั้ง 11 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 200 คน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค