สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คุ้มครองแรงงาน ชลบุรี จัดโครงการรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง


วันนี้ (4 เม.ย.61) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี จัดโครงการรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านแรงงาน เสริมสร้างแรงานสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกันของนายจ้างกับลูกจ้างในการร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมานฉันท์และประโยชน์สุขแก่ประชาชนสังคม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ ภาคตะวันออก เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานในระดับภูมิภาค ทั้งในมิติการแรงงานสัมพันธ์ การคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยแรงงาน และมิติอื่นๆ ที่มีผลกระทบด้านแรงงาน และกำหนดให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรรงงานจังหวัดชลบุรี เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก และให้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เครือข่ายแรงงาน และประชาชนทั่วไป จำนวน 550 คน ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จากสำนักแรงงานสัมพันธ์ จากภาคเอกชน การมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 57 แห่ง
หลักพิธีเปิดโครงการดังกล่าว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงจากนั้น นายสมภพ มาลีแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้บรรยายเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างงกับลูกจ้างตามหลัก สาราณียธรรม6 จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ แรงงานในโลกอนาคต กับการบริหารจัดการข้อขัดแย้งในยุค Thailand 4.0” ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสมภพ มลีแก้ว สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง นางวรดา ชำราญพืช ประธานบริษัท ทีบีเค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นายธนัสถา คำมาวงษ์ ปรธานสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า โดยมีนายทิศชัย หงส์ศิรินทนาถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค