สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ครั้งที่ 8


วันนี้ (4   เม.ย.61) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ครั้งที่8 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกและประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และการปรับตัวของชุมชนกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือในการให้บริการประชาชนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการวางผังเมือง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาคเป็นกรอบนโยบายของการวางผังในระดับจังหวัด 2.ด้านการพัฒนาเมือง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน มีระบบป้องกันน้ำท่วมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงการสร้างพื้นที่ฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 3.ด้านการอาคาร โดยออกกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคารให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน และ4.ด้านการบริการด้านช่าง โดยให้บริการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุ และให้คำปรึกษาด้านช่างทุกระดับทุกทิศทั่วไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายคามร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่8 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ้มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางอย่างถูกต้อง ภายใต้หลักกระบวนการมีส่วนร่วม อันนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดี ร่วมทั้งสามารถขยายผลองค์ความรู้ที่ดีรับไปสู่ชุมชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สำหรับการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กำปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ มาเป็นผู้ถ่ายทอดบรรยาย เรื่องทบบาทหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือ และการสร้างเสริมองค์ความรู้ตามภารกิจและเทคนิคการสื่อสารให้สำเร็จ อีกด้วย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากการที่กรมโยธาธิการผังเมืองได้ให้ความสำคัญในการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียในภาระกิจด้านการผังเมือ การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้สานช่าง โดยยึดหลัก ราษฏร์ รัฐ เอกชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมสร้างบ้านเมืองของตนเองทำให้ทุกท่านรู้จัก และทราบว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าที่ เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตตนเอง ซึ่งสามารถเข้ารับบริการงานด้านไหนของกรมได้บ้างและขยายผลจากท่านไปสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร

สำหรับการอบรมในวันนี้ ผู้ข้าร่วมโครงการจะนำความรู้ ความเข้าใจ และได้รับประโยชน์จากากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้ง 2 วัน ดังนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกรมโยธาธิการและผังเมืองในครั้งนี้ รวมทั้งสามารถนำไปขยายผลสู่ชุมชนหรือนำความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค