สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ป.ป.ช. จัดทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ


ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการจัดเก็บแบบสำรวจความคิดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับการประเมินส่วนราชการระดับจังหวัด โดยมีนางสาวรัตนา ไศลทอง นักวิจัยโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาเป็นดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสำรวจความคิดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบในการสำรวจระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการนี้ จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานจังหวัดชลบุรี ได้เชิญเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวน 150 คน เข้าทำแบบสำรวจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและคมโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในจังหวัด และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค