สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ร่วมสานพลังสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ


เมื่อเร็วๆนี้ คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นำทีมฝ่ายจัดการร่วมกิจกรรมพบปะคนพิการตามโครงการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ โดยมีคุณชยุต จินตรัศมี กรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ผู้ประสานงานสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ และคนพิการในโครงการฯ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารภูไบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2561 กลุ่มไทยออยล์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 มาตรา 35 ถือเป็นการจ้างงานคนพิการในรูปแบบใหม่ และเป็นทางเลือกให้แก่สถานประกอบการ หน่วยงานเอกชน ได้มีโอกาสสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่คนพิการโดยตรง แทนการจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการ ตามมาตรา 33 หรือ จ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ตามมาตรา 34  โดยกลุ่มไทยออยล์ใช้หลักเกณฑ์ตามมาตร 35 ข้อ 3 ซึ่งเป็นการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจัดจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  และ ข้อ 7 ให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

ในการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นผู้นำประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ ในการคัดสรรผู้พิการ จำนวนทั้งสิ้น 14 คน เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มไทยออยล์โดยตรงและเต็มจำนวน

โครงการดังกล่าวนอกจากเปิดโอกาสให้คนพิการมีรายได้โดยตรง  ยังประโยชน์ให้ผู้พิการได้ใช้ศักยภาพความสามารถของตนเองในการทำงาน  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการได้พัฒนาศักยภาพและมีอาชีพเป็นของตนเอง สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวผู้ดูแลผู้พิการ โดยผู้พิการได้รับอัตราการจ้างจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 คน และอีก 7 คน รับอัตราการจ้างจาก บริษัทไทยออยล์ เอนเนอยี เซอร์วิส จำกัด โดยจ่ายเงินเดือนในรูปแบบรายเดือน และราย 6 เดือน ใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 1.533 ล้านบาทต่อปี 


           


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค