สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ ไทยออยล์ จัดกิจกรรมให้ชุมชนรอบโรงกลั่นถือศีล ปฏิบัติธรรม


นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มไทยออยล์ ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือไทยออยล์มุ่งเน้นความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลชุมชนรอบโรงกลั่นควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งทำความเข้าใจ ให้การสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนรอบโรงกลั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เปรียบเสมือนชุมชน-โรงกลั่นเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยมี ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน เป็นศูนย์กลางการบูรณาการชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาเรียนรู้ ด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือไทยออยล์กับชุมชนรอบโรงกลั่นในการช่วยกันคิด ช่วยกันพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างปัจจัยพื้นฐานในการเรียนรู้และสร้างกระบวนการคิด ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญที่ทำให้ชุมชนรอบโรงกลั่นมีศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 

ในปี 2553 เครือไทยออยล์และชุมชนรอบโรงกลั่นได้ร่วมกันก่อตั้ง ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน ซึ่งศูนย์สุขภาพฯ แห่งนี้ ประกอบด้วยหอพระ ซึ่งประดิษฐาน “พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ไว้สำหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนรอบโรงกลั่น โดยทุกวันพระทางศูนย์ฯ จะจัดกิจกรรมทางศาสนาโดยการสวดมนต์เย็น และในทุกวันสำคัญทางศาสนาศูนย์ฯแห่งนี้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ทางชุมชนรอบโรงกลั่นมาร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันพร้อมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และในทุกวันพระ นอกจากการทำบุญ สวดมนต์แล้ว ยังมีการสอนการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจกรรมสงบ สร้างสมาธิให้กับตนเองอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค