สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน สร้างการรับรู้และเข้าใจ


นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 (บ้านเนินแสนสุข) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ แก่นายอำเภอ ทีมวิทยากร และ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอแต่ละอำเภอ ซึ่งจะเป็นแกนหลักขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยเป้าหมายจะลงพื้นที่มอบนโยบายชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะทำงานระดับอำเภอทุกอำเภอ
สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณการขับเคลื่อนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งให้เกิดผลสมฤทธิ์ พัฒนาและแกไข้ปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ได้รับนโยบายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หมายถึงการแก้ปัญหาของประชาชนโดยคำนึงถึงประเทศชาติ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและเป็นธรรม คนไทยไม่ทิ้งกัน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ลดภาระของประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีกรอบการดำเนินการ 10 ข้อ ได้แก่ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง รู้จักสิทธิ์ หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้จักกลไกการบริหารราชการ รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค