สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และอำลาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560


ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และอำลาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  2560 โดยมี  นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และมีนายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  กล่าวรายงาน  พร้อมมี  เลขานุการนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา นายเอกชัย สาโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  ทั้งนี้สถานศึกษาได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งที่จะหล่อหลอมให้นักเรียนทั้งนี้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี หัวใจหลักสำคัญของการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในตนเอง และในสถานศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดความกตัญญูต่อครู และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง  โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ในระดับปฐมวัย  จำนวน 109 คน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 161  คน   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 71 คน และ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6    จำนวน 41 คน 

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค