สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วัฒนธรรม จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ


วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการนำหนักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นไปตามนโยบายในการแก้ปัญหาด้วยการส่งเสริมให้นำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดขึ้น 

นางอรวรรณ แสงหอย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ในฐานะคณะกรรมการจัดโครงการ กล่าวว่า สังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จากสังคมที่มีผู้คนเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลายเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ที่คนในสังคมให้ความสำคัญต่อวัตถุมากกว่าจิตใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม แข่งขันแย่งชิงเพื่อเป็นผู้ได้เปรียบขาดความเอื้ออาทรต่อกัน ขาดคุณธรรมจริยธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต ซึ่งล้วนเป็นมูลเหตุอันก่อให้เกิดปัญหาสังคมหลายประการตามมา รัฐบายมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาด้วยการส่งเสริมให้นำหลักธรรมของศาสนาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสันติสุข และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ทำให้ทุกคน พูด คิด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี เป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน 

สำหรับการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยมีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าประกวดทั้งหมด 63 ทีม จากสถานศึกษาทั้งสิ้น 56 แห่ง แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน  34 ทีม ประกอบด้วยชายล้วน 2 ทีม และทีมหญิงล้วน 32 ทีม และมัธยมศึกษา จำนวน 27 ทีม ประกอบด้วยชายล้วน 6 ทีม และทีมหญิงล้วน 23 ทีม ส่วนการจัดประกวดบรรยายธรรม ได้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทุกช่วงชั้นจัดประกวด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) ซึ่งมีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าประกวดทั้งหมด 90 คน จากสถานศึกษาทั้งสิ้น 33 แห่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์ทั้งโรงเรียนเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความพระพฤติดี มีความอดทน มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบร่วมกันและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และนำนักเรียนที่ชนะเลิศไปร่วมแข็งขันระดับประเทศต่อไป 

นายสามารถ เที่ยวพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การสวดมนต์จะช่วยสร้างภูมคุ้มกันทางจิตใจ และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่เด็กและเยาวชนอันเป็นกุศโลบายที่สำคัญในการเชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าสู่เด็กและเยาวชนได้อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอและเป็นระบบ สำหรับการประกวดบรรยายธรรม เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก และส่งเสริมให้มีการสวดมนต์ทั้งโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง เป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทมีจิตใจอ่อนโยนเยือกเย็น จรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค