สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ


วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมรำแพน ชั้น5 เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

เนื่องจากกระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อรองรับสังคมผู้อายุ โดยเตรียมแผนรองรับเรื่องการส่งเสริมการจากแรงงานให้กับผู้สูงอยุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์การทำงานและสมรรถนะทางกาย รวมถึงมีแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลตลาดแรงงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงานระหว่างนายจ้าง สถานประกอบการ และผู้สูงอายุต่อไป 

และในวันนี้ นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย บริษัทเมืองโบราณ จำกัด (สาขาพัทยา และปราสาทสัจธรรม) บริษัทเอสแอนด์เจอินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทเฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเอตร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (บ้านสุขาวดี) บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด บริษัทแหลมทอง ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด บริษัท ธนศิริธรรม บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด (โรงแรมบางแสน เฮลริเทจ) บริษัทนงนุชวิลเลจ จำกัด และบริษัทนงนุชแลนด์สเคปแอนด์ การ์เด้นดีไซน์ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน 

ด้านนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ภายใต้แนวทางประชารัฐด้วยการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุกับสถานประกอบการต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือในการรวบรวมความต้องการแรงาน ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศการจัดหางานเพื่อคนไทย มีงานทำของกรมการจัดหางาน เป็นศูนย์รวมความต้องการแรงงาของสถานประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และภาคบริการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ซึ่งเป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งงานสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มที่ต้องการประสบการณ์ในการทำงาน ต่อจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนากระถบวนการส่งเสริมการมีงานทำ อันก่อให้เกิดความสมดุล และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับตลาดแรงงานอีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค