สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดโครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนเขตเทศบาลเมือง


วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น5 เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ปัจจุบันเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน มีการเจริญเติบโตและขยายตัวของชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น เนื่องจากมีการก่อสร้างที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับประชากรที่เข้ามาอาศัย ทั้งจากต่างท้องที่และในท้องที่เองซึ่งมักมีปัญหาด้านการจราจรมากขึ้นตามการขยายตัวของเมืองในอัตราที่น่าเป็นห่วงในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนและตามถนนสาธารณะ ซึ่งสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบกันเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี ทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย และดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจำนวนจำกัด ทำให้ยากที่จะควบคุมปัญหาต่างๆได้โดยง่าย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเยาวชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาจราจร 

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านวินัยจราจรและการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน เกิดความพร้อมและมีประสิทธิภาพในด้านการจราจรบนท้องถนนยิ่งขึ้น สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ไดรับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากร ซึ่งนำความรู้ที่ได้รับการอบรมจากวิทยากรผู้ทรงความรู้และประสบการณ์ ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการลดจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภาพรวมของอำเภอเมืองชลบุรีต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค