สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จัดอบรมให้ความรู้ถึงโทษภัยยาเสพติดแก่นักเรียน ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  นักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  ประจำปี 2561 ซึ่งในปัจจุบันนี้สังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต  จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก  รัฐบาลจึงกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันยาเสพติดเป็น วาระแห่งชาติ ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและเร่งแก้ไข ตามยุทธ์ศาสตร์ 5 รั้วป้องกันของรับบาล คือ รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วครอบครัว และ รั้วโรงเรียน จะเห็นได้ว่ารั้วชุมนและรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ  กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา กลุ่มแกนนำเครือข่ายด้านสุขภาพ  จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ความรู้กับนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ผู้เข้าอบรมมีพฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักธรรมแห่งพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น และ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค