สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะกรรมการเข้าประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา


ที่ห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายจิร  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น นำโดยนายเฉลิม  ประสาททอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้มีโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล  และมีความตระหนักในการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินจะได้เสริมความรู้ในส่วนที่ยังขาดของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาและสามารถเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบได้ ซึ่งครั้งนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น บ่อสาธิตการเลี้ยงปลาและกบ และแปลงผักพืชสวนครัวและสมุนไพร
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค