สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดโครงการรณรงค์สัปดาห์วันเอดส์โลก ประจำปี 2560


วันนี้ (1 ธ.ค.60) ที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเอดส์โลก ประจำปี 2560 

เนื่องด้วยในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกและโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (WORLD AIDS DAY) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิชาญ ลือสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มาเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์วันเอดส์โลก นางนิตยา กานตารัมภ์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีคณะพยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

นายแพทย์วิชาญ ลือสมบูรณ์ กล่าวว่า ตนเองในฐานะผู้บริหารของโรงพยาบาล เห็นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่น่าชมเชยและเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิกฤติการณ์ของโรคเอดส์ที่เกิดขึ้น และสะสมจำนวนมากขึ้น โรคเอดส์เป็นปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวโยงกันทั้งปัจจัยชีวภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การแก้ไขต้องอาศัยความร่วมมือและความรู้ที่รอบด้านอย่างเป็นองค์รวม การให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นการสร้างทัศนคติและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการป้องกัน และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้ติดเชื้อ รวมทั้งยังเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้ออีกด้วย 

ด้านนางนิตยา กานตารัมภ์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาเปิดเผยว่าในปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา ทั้งสิ้นประมาณ 6,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ รองลงมาเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อจากมารดา กลุ่มรับเลือด กลุ่มติดยาเสพติด และกลุ่มที่ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง การจัดงานในวันนี้จึงจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่มารับบริการในโรงพยาบาลตลอดจน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป พนักงานในสถานประกอบการ และเยาวชนในสถานศึกษาเกิดความตื่นตัวในการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ รวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื่อเอดส์อีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค