สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กษ. จัดการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง จุดเปลี่ยน อนาคตชุมชนชาวนาไทย


วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคลังสมองไทย เป็นประธานเปิดการประชุมและการเสวนาวิชาการ เรื่อง จุดเปลี่ยน อนาคตชุมชนชาวนาไทย ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะให้การตอนรับ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาด โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

นายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานกระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดการประชุมและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง จุดเปลี่ยน อนาคตชุมชนชาวนาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับ อนาคตของชุมชนชาวนาไทย ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดอภิปรายหาแนวทางที่เป็นไปได้ ของการพัฒนาชุมชนชาวนาไทย และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันต่อไป 

สำหรับจังหวัดชลบุรี มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2560/61 เพื่อใช้เป็นข้อมูลปะกอบการขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยหลังจากที่เกษตรกรปลูกข้าวแล้ว 15 วัน ให้มาดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นที่ตั้งของแปลงปลูก ระยะเวลาการปลูกข้าวนาปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม โดยมีพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี จำนวน 64,106 ไร่ ในพื้นที่ 10 อำเภอ (ยกเว้น อำเภอเกาะสีชัง) ประมาณการผลผลิตทั้งหมด 37,293 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 582 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจุบันมีเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว 2,757 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าว 41,137 ไร่ 

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคลังสมองไทย กล่าวว่า ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ ข้าวไทยได้รับการยอมรับในตลาดโลกว่า มีคุณภาพดี ส่งผลให้ประเทศไทย เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก นำรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี ความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิประเทศ ของประเทศไทย ทำให้มีพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย แม้การเพราปลูกข้าว ที่ต้องประสบกันอุปสรรคทางธรรมชาติ แต่ภูมิปัญญาของชาวนาไทยที่สั่งสมมา แสดงให้เป็นถึง ทักษะ ความเชี่ยวชาญของชาวนาไทยที่ยังสามารถผลิตข้าวได้เกินความต้องการบริโภคในประเทศ 

และในอดีตที่ผ่านมา รัฐมุ่งเน้นนโยบายให้ความช่วยเหลือแกพี่น้องชาวนาด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพในการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดิน การจัดการที่ดิน และการปรับปรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น 

สำหรับการประชุมและการาเสนาวิชาการ ในวันนี้ เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เกษตรกรและนักวิชาการ ได้นำความรู้ และประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อสร้างแนวคิดของการสร้างอนาคตของชุมชนชาวนาไท ให้ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค