สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว


วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะให้การตอนรับ 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผนึกกำลัง ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว” โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นต้นแบบ เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ และมีแนวโน้มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และแนวทางการจัดการน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดของประเทศไทย เป็นที่รู้จักทั่วโลก มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการสร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่และสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก แต่การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้มีปัญหามลพิษในด้านต่างๆ ตามมาด้วย โดยเฉพาะด้านน้ำเสียและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของนักท่องเที่ยว ผู้อยู่อาศัย และสถานประกอบการ ในขณะที่ระบบการจัดการยังมีไม่เพียงพอ ทำให้คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณชายหาดท่องเที่ยวหลายแห่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีปัญหาการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบายน้ำเสียลงสู่ชายหาด และมีขยะมูลฝอยในทะเลและชายหาด กอปรกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้ภาคตะวันออกมีการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะมูลฝอย โดยใช้แนวทาง ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว” โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน รวมถึงการสนับสนุนจากกองทัพ ดำเนินกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1. การให้คำแนะนำแนวทางปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ 2. การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 3. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของตนเอง 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดประชุมสัมมนา ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว” โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นต้นแบบ เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ และมีแนวโน้มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และแนวทางการจัดการน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชน มีความตระหนักและตื่นตัวในการมีส่วนร่วมรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวให้กลับมาใสสะอาด เพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงามเอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วม จำนวนประมาณ 500 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ครอบครอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ชุมชน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค