สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดประชุมมูลนิธิศาลหลักเมืองชลบุรี


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมมูลนิธิศาลหลักเมืองชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมการดำเนินงานของมูลนิธิศาสตร์หลักเมืองชลบุรี ซึ่งได้มีการประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง เพื่อเตรียมการรองรับการสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี หลักจากที่เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรีย้ายออกไป จะได้ดำเนินการทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างศาลหลักเมืองชลบุรีให้เป็นศาลคู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี และจากการดำเนินที่ผ่านมา ยังมีปัญหาการดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น เรื่องการตั้งคณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองชลบุรี 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดสร้างศาลหลักเมืองชลบุรีขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ทุกหมู่เหล่าได้ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคล พระพุทธสิหิงค์ พระปิดตา 5 เสือเมืองชลบุรี “รุ่นสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี” (พระพุทธรูปบูชาและพระเครื่อง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา และบริจาคสมทบทุนในการจัดสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี เช่น การแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดเก็บและจำหน่ายวัตถุมงคล ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (2) (นายเชาวลิตร แสงอุทัย ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้) เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่วางแผน เตรียมการ บริหารจัดการ และดำเนินการในรายละเอียดต่างๆ ทั้งปวงในเรื่องการจัดสร้างสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดเก็บและรักษาวัตถุมงคล “รุ่นสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทำบัญชี ตรวจนับจำนวนวัตถุมงคลที่จัดเก็บรักษาและจัดทำบัญชีรับ-จ่ายให้เช่าบูชาวัตถุมงคลพร้อมทั้งนำรายได้ฝากไว้กับสถาบันการเงิน และดำเนินการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมาย 

และได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายถอดแบบและกำหนดราคาโครงสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (3) (นายภวัต เลิศมุกดา ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้) มีอำนาจหน้าที่วางแผน เตรียมการ บริหารจัดการ และดำเนินการในรายละเอียดต่างๆ ทั้งปวงในเรื่องการจัดถอดแบบและกำหนดมูลค่าชิ้นส่วนด้านโครางการสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทำรายละเอียดในการกำหนดมูลค่าชิ้นส่วนโครงการสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี และกำหนดตำแหน่งสำหรับที่ใช้ในการระบุรายชื่อผู้สมทบทุนการสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี เพื่อเป็นเกียติประวัติด้วย และดำเนินการด้านอื่นๆ และตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมอบหมายต่อไป