สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี


นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รอบปี พ.ศ.2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี เป้นศูนย์รวมที่ตั้งอุตสาหกรรมชนาดใหญ่ของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางอุตวสหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่งอจากได้มีการลงทุนอุตสาหกรรมชนาดใหญ่ และเป้ฯอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่มีเชื่อเสียงระดับโลก (World Class Destination) เช่นพัทยาและบางแสนเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด อ้อย และยังเป็นศูนย์กลางทางการ การลงทุน และธุรกิจบริการ รวมทั้งมีที่พักโรงแรม ขนาดใหญ่เหมาะแก่การจัดประชุมสัมมนาและให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวนมาก 

นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้สำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ.2550 กำหนดให้จังหวัดเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 กำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำของบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุกระดับ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบุรณาการ พ.ศ.2551 เน้นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ผ่านกลไกการบริหารทุกระดับ ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ให้นโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยเน้นทกงานแบบเครือขายร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีกำหนดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดภายในเดือนกันยายน 2560 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายในเดือนตุลาคม 2560 นี้ ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ซี่งมีนายกรัฐมาตรีเป็นประธานได้ให้นโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2560 – 2564 โดยเน้นทำงานแบบเครือข่ายร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป 

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศมีศักยภาพโดดเด่น เช่น แหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ท่าเรือระดับโลก ท่าอากาศยานนานานชาติ เป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับทุกภูมิภาคทั่วโลก ในขณะเดี่ยวกันท่ามกลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็มีปัญหาด้านสังคมที่ซับซ้อนหลากหลายอีกด้วย 

นอกจากนี้จังหวัดชลบุรี อยู่ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นความคาดหวังของรัฐบาลให้เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวทีแห่งนี้ระดมความคิดเห็นในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาของจังหวัดชลบุรีและขับเคลื่อนจังหวัดชลบุรีให้เจริญมั่งคง ในทุกๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่งคง ตอบโจทย์ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค