สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นสวนผักและพืชสมุนไพร ผลผลิตที่ได้นำกลับไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน


ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เปิดเผยว่า เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้รับมอบนยาบายมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ นอกห้องเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงได้ทดลองปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้าง ภายในโรงเรียน โดยร่วมมือกับคณะครู และนักเรียน ร่วมกันพัฒนา ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ สวนผัก และพืชสมุนไพร โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน สามารถนำพืชผักสวนครัว ร่วมถึงพืชสมุนไพรหายาก มาทดลองปลูก เพาะเลี้ยง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ในการร่วมมือเพาะชำต้นไม้ ให้เจริญเติบโต และยังสามารถนำผลผลิตที่ได้ ไปมอบให้กับทางโรงครัวของโรงเรียนในการประกอบอาหารกลางวัน อีกด้วย ซึ่งภายในสวนผักและพืชสมุนไพรนั้น มีต้นไม้หายากนานาชนิด พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ อาทิ ต้นกระเพรา ต้นมะนาว ต้นทองหลาง ขิง ข่า ตะไคร้ สมุนไพร และสมุนไพรหายากอีกหลายชนิด



paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค