สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชานำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประกาศนโยบายและเจตจำนงในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสของเทศบาล


ที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานครู ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมร้องเพลงชาติ และได้ประกาศนโยบายและเจตจำนงในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสของเทศบาล ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสทุกขั้นตอน สนับสนุนและส่งเริม ให้บุคลากรและผู้มีสาวนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตผ่านศูนย์ดำรงธรรม หรือทุกช่องทางการร้องเรียนผ่านเทศบาลเมืองศรีราชา 

ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนปรฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค