สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ส.ปชส. ชลบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วันนี้ (28 สิงหาคม พ.ศ. 2560) นายบำรุง เนียมนาถ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยกำหนดจัด 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด รวม 85 ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายแกนนำทั้งสิ้น 8,400 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

นางสาวรวงทอง ศรีสุพัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กล่าวว่า กรมประชาชนสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ผู้นำชุมชนผู้ดำเนินการหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และสื่อมวลชน จำนวน 100 คน 

ส่วนในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นการศึกษาดูงานที่ศูนย์วัฒนาธรรม บ้านร้อยเสา ตั้งอยู่ในตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แต่อาชีพหลักดั้งเดิมของชุมชนคนตะเคียนเตี้ย ก็คือทำสวนมะพร้าว และก็ยังเป็นอยู่ในวันนี้ ควบคู่ไปกับการเกษตรอื่นๆ วิถีของชาวบ้านยังเป็นชนบท ธรรมชาติและอากาศยังบริสุทธิ์ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ชาวชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย จึงรวมตัวกันเพื่อผลักดันพื้นที่หมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและนำรายได้เข้ามาสู่ชุมชน โดยใช้ บ้าน 100 เสา ของคุณยายทรัพย์ และคุณยายสิน ประกอบธรรม เป็นจุดเริ่มต้นดำเนินการ พร้อมกันนี้ในช่วงบ่ายเป็นการจัดเวทีสัมมนา โดยได้รับเกียรติจากท่านประชาสัมพันธ์จังหวัด และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี เป็นต้น 

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่มีความประสงค์จะอัญเชิญศาสตร์พระราชา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขัลเคลื่อนการพัฒนาในภาคการศึกษา ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคธุรกิจ บริการการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการต่างประเทศ และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านความมั่นคง โดยใช้บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์เป็นกลไกการบูรณาการกับพลังประชาชนในรูปแบบประชารัฐ เป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัดต่อไป 

นายบำรุง เนียมนาถ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วีชาการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป 

สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ร่วมกับเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งประเทศ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีพลังที่เป็นกลไกหลักในการตอบสนองนโยบายและงานสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วประเทศมีความรู้ความใจในหลักการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง ครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องควบคู้กันไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค