สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมจัดงานวันวิชาการ เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ท.วร. ประจำปีการศึกษา 2560


ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม นายจิระ  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิด กิจกรรมงานวันวิชาการ เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ท.วร. หลักสูตร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชนเทศบาล คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม โดยหลังพิธีเปิดได้มีการแสดงของวงดนตรีประยุกต์ร่วมสมัย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลุกกระแสให้ครูและนักเรียนมีความตื่นตัวในการปฏิรูปการเรียนการสอน สร้างและพัฒนาครูต้นแบบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ มีการพัฒนาตนเอง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา และการนำเสนอผลงานตามหลักสูตรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้