สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560


ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ด๊อกเตอร์สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร ครู และบรรดานักเรียนนักศึกษา ของสถาบัน ได้ร่วมกันเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 กันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่ง การไหว้ครูนั่นคือการที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับ นับถืออาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ที่จะสั่งสอนศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาการความรู้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ และ พิธีไหว้ครูนั้น ยังเป็นการรักษาไว้ซึ่ง วัฒนธรรมอันดีงาม ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวที และ รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ สอนให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ทางวิทยาลัยยังได้มีการประกวดพานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ประพฤติดี แต่งกายดี เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับเพื่อนนักเรียน อีกด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค