สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ เปิดงานโลกวิทยาศาสตร์ไทยกสิกร และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0


วันนี้ (16 มิ.ย.60) ที่โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงานโลกวิทยาศาสตร์ไทยกสิกร และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ คอยให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

นายสัญชัย กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ยังขาดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ จากปัญหาดังกล่าว ทางบริษัทเอสแอนด์เจฯ จึงจัดสรรงบประมาณจำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง

ซึ่งในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น ฐานแรงเสียดทานมหาสนุก ผักกาดเปลี่ยนสี เรื่องผิวๆ ของน้ำ เป็นต้น เพื่อปลูกฝังทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการถ่ายทอดและการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่สังคม 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

นายสัญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างมากมาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนทุกคนควรได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการฝึกผู้เรียน ให้ได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆนั้น ก็คือนักเรียนต้องมีนิสัยนักวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล อีกทั้งต้องรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ยังต้องได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง จึงจะทำให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนรู้ให้มีคุณภาพและก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค