สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเตรียมเปิดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก


นางพัชนี  สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เปิดเผยว่า จากที่สภาเทศบาลเมืองศรีราชาได้มีมติอนุมัติให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเปิดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งทางวิทยาลัยก็มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ หลักสูตร และบุคลากร โดยจะทำเรื่องส่งไปยังกรมอาชีวศึกษา เพื่อแต่งตั้งตณะกรรมการเข้ามาประเมินวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ประมาณ 300 วัน ซึ่งจะทันเปิดในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้จากที่จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จึงทำให้ในอนาคตจะมีความต้องการแรงงานสายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเมืองศรีราชามีความเจริญเติบโตทางเศษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านอุตสาหกรรม การขนส่ง การท่องเที่ยว ดังนั้นการเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจอย่างแน่นอน โดยจะเปิดสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การโรงแรม และโลจิสติกส์
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค