สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เชิดชูเกียรติคุณครูจำนวน 94 ท่าน และนักเรียนจำนวน 398 ราย ที่สร้างสรรค์ผลงานความดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน


ที่โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา นายศิริชัย สมแสน อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในการมอบโล่เกียรติคุณให้กับครูผู้ทรงคุณค่าและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เนื่องในวันเยาวชนและครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2560 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง และเชิดชูเกียรติคุณครูและนักเรียนที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียน เนื่องจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนและครู ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ให้ได้รับความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง นำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ไปแข่งขัน จนทำให้ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงกลับมาให้กับโรงเรียน ซึ่งได้พิจารณาคลอบคลุมทุกด้านทั้งในเรื่องวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชน สังคม และการบำเพ็ญประโยชน์ การทำความดี เสียสละให้ชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลูกฝังรากฐานการทำความดีให้กับนักเรียนได้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อนำไปพัฒนาปฏิบัติจนเป็นนิสัยที่ดี เพื่อก้าวเป็นบุคคลากรที่ดีในสังคมต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค