สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาด ไทยจัดงานวันพยาบาลสากลประจำปี 2560


ที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดงานวันพยาบาลสากลประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อกิจกรรม พยาบาล เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบัติการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รวมพลังเพื่อรณรงค์ป้องกัน และแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพความเป็นอยู่โดยรวมของประชาชน จนเกิดความเข้มแข็งของระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน     ซึ่งในวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อเป็นการเผยแพร่การจัดบริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทำให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ ได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร ซึ่งภายในงานได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล นางวิไลลักษณ์  ประยูรพงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร รางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการบริหารพยาบาลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย นางอุษณีย์  จรเขต  หัวหน้าหอผู้ป่วยตึก สก.5 รางวัลบุคลากรดีเด่น สภากาชาดไทยและบุคลากรดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกของโรงพยาบาล ได้แก่นางสาวรจนา  ศักดิ์วัฒนกำจร หัวหน้าหอผู้ป่วยตึกสว่างวัฒนา /  นางสาวนฎา งามเหมาะ พยาบาล 6 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั้น 4 ตึก มหิดลอดุลยเดช     / นางเยาวลักษณ์  บุญเฌอ ผู้ช่วยพยาบาล 4 หอผู้ป่วยพิเศษ ตึก สิริกิติ์ ชั้น 5 / นางสุชาดา  สงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 สำนักงานฝ่ายการพยาบาล / นางสาวขันทอง  แสนศรี คนงานทั่วไป สำนักงานฝ่ายการพยาบาล รวมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การจัดแสดงนวัตกรรมสร้างสรรค์จากองค์กรภายในโรงพยาบาล และนิทรรศการประวัติ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกลpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค