สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานโครงการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงเริ่มงานพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชดำริให้ดำเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไป และต่อมาปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

จังหวัดชลบุรี ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ตามแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ 6 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ในหน่วยงานกลุ่ม G8 กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งใน 43 จังหวัดที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ โดย อพ.สธ มีเป้าหมายที่ขยายผลกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นกิจกรรมการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และเชิญชวนโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอีกด้วย 

สำนักงานจังหวัดชลบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพะราชดำริฯ จังหวัดชลบุรี เล็งเห็นว่ากิจกรรมฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าในท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป เกิดการสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน ส่วนกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนมีประโยชน์ในด้านการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวนงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 

สำหรับโครงการส่งเสริมความร่วมมือการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญในการดำเนินการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และรองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริฯ ฝ่ายวิชาการ มาเป็นวิทยากรพิเศษ โดยนำกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอด้วย ผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหรือผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 250 คน