สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันนี้ (5 เม.ย.60) นายสันติ ผินเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่องานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐกาลที่9 โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินการอนุรักษ์ และพัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรแบบยังยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบายได้เห็นความหลายหลากแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนดันเกี่ยว การอนุรักษ์  พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย นำไปสู่การพันสู่วิพีใหม่ในฐานไทย เพื่อก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ จนสามารถนำสิ่งดีงามสู่ตาโลก และให้แต่ละหน่วยงานได้กลับมาทบทวนศักยภาพความสามารถ ฐานข้อมูลต่างๆ ในชื่อว่า “หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” เพื่อนำฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านภายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาแผนแม่บท อพ.สธ. และกำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่องและขยายผลการดำเนินงานในทุกอำเภอ และจังหวัดชลบุรี ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 จำนวน 21 แห่ง ดังนี้ ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลตำบลเสม็ด องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบางพระ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เทศบาลตำบลบางทราย เทศบาลตำบลนาป่า เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านบึง เทศบาลตำบลพลูตาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ส่วนปี พ.ศ. 2558 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลหัวถนน และองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ และปี พ.ศ. 2560 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก 

จังหวัดชลบุรี ได้เสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบางทราย ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ารับการประเมินโครงการดังกล่าว ให้ได้รับป้ายโครงการดังกล่าวต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค