สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วัดยางเอนจัดอุปสมบทหมู่และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่เจริญพระชนมายุ 62 พรรษา


พระครูพิศาลชลธรรม เจ้าอาวาสวัดยางเอน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่เจริญพระชนมายุ 62 พรรษาโดย ที่ทางวัดยางเอนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน นอกจากจะเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์สืบไป การบวชเป็นการอบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคม เป็นลูกที่ดีของมารดาบิดา และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนมาศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นศาสนทายาทในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป และยังประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเด็กดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศีลธรรม ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและจริยธรรม 

โดยในวันที่ 1 เม.ย.60 เวลา16.00น. ปลงผมนาคและกุลบุตร เวลา 20.00 น.ทำขวัญนาค-สามเณรและเวียนเทียนเบิกบายศรีซึ่งหมอขวัญก็จะสอนให้นาคและกุลบุตรได้รู้ถึงความลำบากของมารดาที่อุ้มทองมาจนครอบ 9 เดือน เมื่อคลอดออกมาก็เลี้ยงดูจนรู้เดียงสาว่ามีความลำบากขนาดไหน และวันอาทิตย์ที่ 2 เม.ย.60 เวลา 08.00 น.ทำพิธีแห่นาคและกุลบุตรผู้เข้าบรรพชารอบพระอุโบสถ หลังจากนั้นเริ่มพิธีอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโดยพระครูญาณประยุต เจ้าคณะตำบลบ่อวินเจ้าอาวาสวัดเขาตะแบกเป็นพระอุปัชฌาย์ในการบวชในครั้งนี้ และในเวลา 10.30 น.ทำพิธีฉลองพระบวชใหม่และสามเณรบวชใหม่และฉันภัตราหารเพล 

ซึ่งหลังจากอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเสร็จสิ้นแล้วโดยในครั้งนี้มีผู้อุปสมบทจำนวน 3 องค์และบวชเป็นสามเณรจำนวน 28 รูป ทั้งหมดก็จะได้ศึกษาพุทธประวัติ ศีลธรรม พระธรรมวินัยและการปฏิบัติธรรมที่วัดยางเอนจนกระทั่งถึงวันลาสิกขาในวันที่ 30 เมษายน 2560 พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญท่านใดจะร่วมทำบุญกับพระภิกษุและสามเณรหรือจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพลหรือจะนำข้าวสาร อาหารแห้ง หรือจะเป็นน้ำปานะ มาถวายกับพระภิกษุและสามเณรที่ศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดยางเอน ก็สามารถติดต่อได้ที่พระครูพิศาลชลธรรมเจ้าอาวาสวัดยางเอน 085-1572568paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค