สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลนครแหลมฉบังจัดโครงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560


วันนี้ (26 เม.ย.60) เวลา นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ประชาชน และเยาวชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับการปฏิบัติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจโอบอ้อมอารี โดยเฉพาะการให้ผู้นำชุมชนเป็นต้นแบบที่ดีงาม ประพฤติตนให้สามารถครองใจคนรอบข้าง และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อความสงบสุขของชีวิต  รวมทั้งส่งเสริมให้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เทศบาลนครแหลมฉบังจึงได้จัด โครงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26 28 เมษายน 2560 ณ วัดเขาน้อยคีรีวัน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 200 คน