สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วันแรกของการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 ประชาชนจำนวนมากแห่ลงทะเบียนจนแน่นธนาคาร


ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีประชาชนจำนวนมากแห่มาเข้าคิวลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 ในวันแรก จนแน่นธนาคาร สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศ ให้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ในรอบที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคมนี้ ซึ่งผู้ที่ได้ลงไว้ในรอบแรกก็ต้องมีการมาลงทะเบียนใหม่ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจาก ลงทะเบียนรอบนี้ มีความซับซ้อน เพิ่มเงื่อนไข คือผู้ที่มีสิทธิ์ ต้องมีสินทรัพย์ทางการเงิน อาทิ เงินฝาก สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ เงินในบัญชี ต้องไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่ ที่ดินอื่นต้องไม่เกิน 1 ไร่ และต้องมีบ้านไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร โดยการตรวจสอบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในเวลาไม่เกิน 1 เดือน ส่วนหลักฐาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนาเอกสารแสดงทรัพย์สิน ในส่วนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ต้องนำ สำเนาบัตรผู้อุปการะ บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ สำเนาตัวผู้พิการ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล และ ใบรับรองแพทย์ มาเพิ่มเติม ด้วย ซึ่งสามารถยื่นความประสงค์ขอลงทะเบียนได้ในวันดังกล่าว ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์