สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เมืองศรีราชาเปิดฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์วันนี้ (22 มี.ค.60) ที่ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เข้าฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

การจัดฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นการจัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการปรองดองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำหลักการสำคัญแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถลดปัญหาความขัดแย้งของสังคมได้อีกแนวทางหนึ่ง

โดยภายในพิธีฝึกอบรมได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย ละลายพฤติกรรม บรรยายให้ความรู้ "หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์" บรรยายให้ความรู้ "ปิดทองหลังพระ คุณธรรม 9 ประการ หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท" กิจกรรมแบ่งกลุ่ม นำเสนอวิสัยทัศน์ มุมมอง คุณธรรม จิรยธรรม ภาวะผู้นำ จิตอาสา และกิจกรรมเพื่อสังคม

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 180 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาบรรยายและดำเนินกิจกรรมในการฝึกอบรมในครั้งนี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค