สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมบทกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์


วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมบทกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล พัฒนาการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทมาตั้งแต่ปี 2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นกองทุน สำหรับให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในชนบท ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา รับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทดังกล่าวไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานอนุญาตให้ใช้ชื่อว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ดังกล่าว ในวันที่ 1 เมษายน เป็นประจำทุกปี ส่วนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดชลบุรี มีจำนวนเงินกองทุนคงเหลือทั้งสิ้น 2,398,665 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบห้าบาท) และในปี 2559 ได้ใช้จ่ายไปเพื่อจัดกิจกรรมสงเคราะห์เด็ก ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ จำนวนทั้งสิ้น 470,000 บาท

สำหรับปี 2560 จังหวัดชลบุรี จัดให้มีการทอดผ้าป่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ต่อเนื่องจากพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ปี 2560 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี แห่งนี้โดยถึงขณะนี้ มียอดเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ สมทบกองทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,004 บาท