สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์จัดโครงการร้านค้าของเก่าสีเขียวและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว


เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จัดโครงการร้านค้าของเก่าสีเขียวและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว เพื่อยกย่องและเชิดชูคนทำดี

ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสุพงษ์  พันธ์เฉลิมชัย รองนายกนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการร้านค้าของเก่าสีเขียว  ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้จัดขึ้นด้านนายสุพงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหามลพิษของประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดต่างๆ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น ปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นด้วย หลายหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะได้มีมาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่หลายวิธี เช่น วิธีการฝังกลบขยะ การนำขยะไปเผา การนำไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น การนำขยะไปใช้ประโยชน์เป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ดี เนื่องจากขยะที่ถูกทิ้งจากผู้บริโภคส่วนหนึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยกานำกลับมาใช้อีกครั้งหรือสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ทำให้ขยะส่วนนั้นกลายเป็นของเหลือใช้ที่มีมูลค่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายประเภทที่นำขยะไปใช้ซ้ำหรือนำขยะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ขยะประเภทแก้ว กระดาษ หรือโลหะบางชนิด ทำให้ขยะที่เดิมไม่มีประโยชน์กลายเป็นวัสดุเพื่อซื้อขายในเชิงพาณิชย์ได้ โดยผู้ประกอบกิจการรับซื้อของเก่าทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเก็บหรือการรับซื้อจากตามบ้านเรือน ชุมชน ร้านค้า หรือ สถานประกอบการ เพื่อรวบรวมส่งต่อไปยัง “ร้านรับซื้อของเก่า” ขนาดใหญ่ขึ้น หรือส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นวัสดุใหม่ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านรับซื้อของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนข้างเคียง และส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านรับซื้อของเก่า ในการพัฒนาการบริหารจัดการร้านให้เป็นต้นแบบที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นสร้างจิตสำนึกและความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทางการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่าให้มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าได้มีโอกาส พัฒนาการประกอบกิจการที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าในการจัดการขยะมูลฝอย ในการนี้ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ร้านค้าของเก่าที่ชนะเลิศการประกวดร้านของเก่าสีเขียว เพื่อยกย่องเชิดชูร้านรับซื้อของเก่าที่ทำดีอยู่แล้วพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค