สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลศรีราชาประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2560วันนี้ (21 มีนาคม 2560) ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชนและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ 

ภายในการประชุม มีการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีราชา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว และได้มีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ประจำปี 2560เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้จะมีการนำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป 

หลังจากนั้น นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ประธานในการประชุมได้ปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2560 ลงในเวลา 15.35 น . ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา        
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค