สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับชุมชน และ กรมโรงงานฯ จัดกิจกรรมสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล ชุมชนบ้านอ่าวอุดม”

 

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับชุมชนรอบโรงกลั่น และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล ชุมชนบ้านอ่าวอุดม”  พร้อมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

วันนี้ (29 มิ.ย65) นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานใน “กิจกรรมสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล ชุมชนบ้านอ่าวอุดม” พร้อมด้วย นายไพรัตน์ มีผิวสม ผู้จัดการ-วิศวกรรมเครื่องกล บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน นางสุนันท์ เสียงดัง ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดม กลุ่มประมง และนักเรียนในพื้นที่ 

นายไพรัตน์ มีผิวสม ผู้จัดการ-วิศวกรรมเครื่องกล บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรมสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล ชุมชนบ้านอ่าวอุดม” ของกลุ่มไทยออยล์ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  โดยพนักงานกลุ่มไทยออยล์ได้มีส่วนร่วมในการผลิตซั้งเชือกส่งมอบให้กับกลุ่มประมงชุมชนบ้านอ่าวอุดม ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นเดือนสิ่งแวดล้อมโลก นับเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่บ่งบอกถึงเป็นความตั้งใจ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของแผนกวิศวกรรม แผนกแรงงานสัมพันธ์ และแผนกบริหารงานชุมชน ที่จะร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชนและสังคม 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวออกไปสอดรับกับการขยายกิจการของภาคเอกชน ทำให้เกิดแหล่งงาน อาชีพใหม่ๆ พร้อมกับประชากรจำนวนหนึ่งที่โยกย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ยังผลให้เศรษฐกิจของชุมชนนั้นเติบโตและมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ 

ในส่วนของภาคธุรกิจในยุคปัจจุบัน หลายบริษัท โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ ได้มีการยึดหลักการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กร หรือนำทรัพยากรที่อยู่นอกองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อองค์กรและส่วนร่วม เพื่อให้องค์กรและประชาชนในชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชุมชนบ้านอ่าวอุดม เป็นการร่วมกันของพนักงานกลุ่มไทยออยล์ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาชุมชนของเราให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ด้านนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไทยออยล์ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคมของ ไทยออลย์ ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2563 และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) / มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค