สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ม.บูรพา เป็นเจ้าภาพจัดงาน CWIE DAY ครั้งใหญ่ รวมพลสุดยอดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน  CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายวันนี  นนท์ศิริ  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย  รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีบมหาวิทยาลัยบูรพา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว 

โดย CWIE DAY นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะสะท้อนภาพความเข้มแข็งของความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตร CWIE รวมทั้งเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน CWIE ในมิติและมุมมองที่แตกต่างกัน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา CWIE ของประเทศให้ต่อเนื่อง ก้าวหน้าและยั่งยืน โดยปีนี้เป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

การจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน หรือ  CWIE DAY เป็นการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ทั่วโลกยอมรับว่าสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ โดยจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน จบออกมาเป็นบัณฑิตที่มีทั้งทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้ทั่วโลก 

โดยการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน หรือ  CWIE DAY กำหนดจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีอีกงานหนึ่งที่ไม่ควรพลาด เพราะนอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับการแสดงผลงานและผู้ที่ได้รับรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติแล้ว ยังได้รับฟังนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ ของผู้บริหารระดับสูงของ อว. การบรรยายพิเศษและการเสวนาเกี่ยวกับ CWIE รวมทั้งพบปะผู้ประกอบการที่ร่วมจัด CWIE และเยี่ยมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ EEC Net โดยปีนี้เป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานผ่าน FacebookLive :https://www.facebook.com/CWIEDay12 โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานฟรีได้ที่ http://cwieday12.buu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค