สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดงาน แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล 2565

 

วันนี้ (4 พ.ค.65) สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี โดยความร่วมมือกับศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดงาน “แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล” ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2565 ภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุด 

ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล” 2565 โดยมี นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี น.ส.นริศรา ทิพยางกูร  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีราช นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขต 1 อ.ศรีราชา นายสมเกียรติ เกตุวัตถา สมาชิกองค์กรบริหารจังหวัดชลบุรี เขต 6 อ.ศรีราชา กลุ่ม Young Smart Farmer เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและไกล้เคียงและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานในครั้งนี้
 
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีจัดงาน “แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล” โดยการบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา กลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยไม้อำเภอศรีราชา และเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดชลบุรี เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมียุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้การส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับสามารถควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากไม้ดอกไม้ประดับมีส่วนส่งเสริมให้ภาพลักษณ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสวยงาม สร้างสีสัน เกิดความตื่นตาตื่นใจ การใช้ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้มากขึ้น ก่อให้เกิดการขยายการลงทุนในธุรกิจการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดชลบุรี การจัดงาน“แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล” ประการสำคัญยังช่วยอนุรักษ์การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะกล้วยไม้ซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่ปลูกดั้งเดิมในอดีต  และได้สร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต  กระตุ้นให้เกษตรกรมีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมียุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้การส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับสามารถควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากไม้ดอกไม้ประดับมีส่วนส่งเสริมให้ภาพลักษณ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสวยงาม สร้างสีสัน เกิดความตื่นตาตื่นใจ 

นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด ทั้งกล้วยไม้ ชวนชม ลิ้นมังกร สับปะรดสี และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะ กล้วยไม้ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งปลูกอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และเป็นที่รู้จักกันในนาม กล้วยไม้ศรีราชา แม้ว่าปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมลดลง หากแต่ยังคงมีเกษตรกรที่ยังอนุรักษ์พื้นที่ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และยังคงเป็นเส้นทางอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จึงได้เข้าไปสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม        อาทิ กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้ วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี และกลุ่มรายย่อยอื่นๆ ดำเนินกิจกรรมได้อย่างครบวงจร ทั้งการตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจากแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับของชลบุรี มีความได้เปรียบที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก จึงมีศักยภาพด้านการตลาด และนอกจากนี้ ในห่วงโซ่การผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอีกมากมาย ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชลบุรี ดังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่เกษตรกรผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ จะได้เพิ่มช่องทางการตลาดที่มั่นคง ตลอดปีการผลิต และเป็นการประชาสัมพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงได้ร่วมกับศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา กำหนดให้มีการจัดงาน “แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล” ขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยกำหนดให้มีการจัดงานตั้งแต่วันที่  4 - 8 พฤษภาคม 2565 รวม 5 วัน ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
สำหรับงาน “แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล” ในปีนี้ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้พบการตกแต่งงานด้วยไม้งามนานาชนิด ทั้งกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น B (ใต้ดิน) โดยกลุ่ม Young Smart Farmer ที่จะมาร่วมแสดงพันธุ์ไม้พร้อมจำหน่าย พร้อมต้อนรับชาวศรีราชา ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมงาน 

นอกจากนี้ยังมีการประกวดกล้วยไม้,การเผยเคล็ดลับการจัดสวนด้วยต้นกระบองเพชร, บอกเทคนิคการเลี้ยงบอนไซและการดัดบอนไซ,สอนการจัดดอกไม้ แจกเมล็ดพันธ์ผักให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งยังมีบูธจำหน่ายผลิตผล พันธุ์ไม้ พันธุ์พืช กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ จากผู้ผลิต เกษตรกร ชาวสวนโดยตรง ซึ่งผู้จัดงาน“แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล” ได้จัดให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การวัดไข้ และการใช้เจลแอกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนเข้างาน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค