สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานราชการ

 

ที่บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานร่วมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้ร่วมร้องเพลงชาติ จากนั้น นายฉัตรชัย ได้ประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ว่า ตนเองจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองศรีราชา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน รวมถึงให้คำมั่นว่าที่จะนำพาข้าราชการในสังกัดทุกคนให้ปฎิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบนิหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ   เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค