สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดงานวันคล้ายวัน สถาปนาคณะ ครบรอบปีที่ 24 พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดงานวันคล้ายวัน สถาปนาคณะ ครบรอบปีที่ 24 พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กับ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัดงานวันคล้ายวัน สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบปีที่ 24 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม เพื่อเป็นประเพณีปฏิบัติและเป็นวัฒนธรรมอันดีงามให้บุคลากรและนิสิตได้รำลึกถึงการก่อตั้งขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ตร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และรองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กล่าวรายงาน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนคณะ ด้วยดีตลอดมา 

และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้กับ นิสิต การฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก การวิจัย และการบริการวิชาการ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ภายใต้โครงการบริจาครถยนต์ไฟฟ้านิสสัน เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์ รองประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยทางบริษัทได้บริจาครถยนต์นิสสัน ลีฟ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เจนเนอเรชั่นแรก จำนวน 1 คัน ให้กับทางคณะฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา การจัดการ เรียนการสอนในรายวิชาระบบยานยนต์ไฟฟ้า และรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้เป็นต้นแบบในการวิจัยและ พัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับคณาจารย์ นิสิตปริญญาโท-เอก การฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับนิสิตและ ผู้สนใจทั่วไป 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟค เจอริ่ง จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชาโดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การรับนิสิตเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา สนับสนุนงานวิจัยร่วมกันของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อเสนับสนุนการศึกษาให้กับคณาจารย์และนิสิต

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Axel Berse, CE0 บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ ร่วมมือผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรม การรับนิสิตเข้าฝึกงานและโครงการสหกิจศึกษา การทำงานวิจัย ร่วมกันของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับ คณาจารย์และนิสิต















paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค