สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ GPSC ส่งมอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ รพ.เกาะสีชัง


กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ส่งมอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เฉลิมพระเกียรติ ให้กับ รพ.เกาะสีชัง 

วันนี้ (22 ก.ค.63) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายอภิชาต นิลสลับ ปลัดอาวุโส อำเภอเกาะสีชัง คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)  นางสาวศิริวรรณ มุลิ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ร่วมพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เฉลิมพระเกียรติ ให้กับ โรงพยาบาลเกาะสีชัง 

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มไทยออยล์ได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของ ประชาชน หน่วยงานราชการ รวมถึงโรงพยาบาลบนเกาะสีชัง เนื่องจากที่ผ่านมาต้องรับกระแสไฟฟ้าจากฝั่งศรีราชาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ่านสายเคเบิลใต้ทะเล และเมื่อปี 2556 สายเคเบิลที่ส่งกระแสไฟฟ้าใต้ทะเลขาด จากการทอดสมอของเรือเดินสมุทร กฟภ.จึงได้แก้ปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลไว้บนเกาะสีชัง เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนบนเกาะสีชังรวมถึงโรงพยาบาลเกาะสีชัง จนถึงปัจจุบัน 

กลุ่มไทยออยล์ และ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวและมีแนวความคิดที่จะจัดทำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับชุมชนที่อยู่บริเวณสถานประกอบการของบริษัทฯ โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และคาดว่ายังจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลฯในระยะยาวได้อีกด้วย 

พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า และช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs emission) จากการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มาจาก Fossil ส่งเสริมให้โรงพยาบาลเกาะสีชังเพิ่มความสามารถในการให้การรักษาประชาชน มากยิ่งขึ้น 

นายบัญฑิต กล่าวอีกว่า กลุ่มไทยออยล์ ได้ขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมายความสำเร็จ ควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงาน และเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงานที่ครบวงจรและยั่งยืนของภูมิภาค และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน จึงได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง 

ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว กลุ่มไทยออยล์จึงริเริ่มงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “Sustainable Energy for Health Care” นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรม ของพนักงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกับระบบช่วยลดการใช้พลังงานให้กับโรงพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาล ตลอดจนลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะที่ GPSC มีนโยบายดูแลชุมชนและสังคม จากการดำเนินกิจการเพื่อสังคม ซึ่งใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ และพนักงานเพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนและสังคมภายใต้โครงการ Light for a Better Life “ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม”  

ด้านนายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On-grid ขนาดกำลังผลิต53.46 kWp บนหลังคาอาคารโรงพยาบาลเกาะสีชัง โดยต่อเชื่อมระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวเข้ากับระบบไฟฟ้าปัจจุบันของโรงพยาบาล ซึ่งการติดตั้งได้ดำเนินการตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม และตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสามารถทำงานร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าสำรอง (Emergency Diesel Generator) ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 1,750,000 บาท และติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 

โดย รพ.เกาะสีชัง จะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 20,000 บาท หรือ 240,000 บาทต่อปี นับเป็นอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 53,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อปี หรือเปรียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 185 ต้นต่อปี เงินที่ประหยัดได้จากอัตราค่าไฟฟ้าที่ลดลง ทำให้โรงพยาบาลมีแผนที่จะนำเงินดังกล่าวไปจัดจ้างพนักงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วย 

นางสาวศิริวรรณ มุลิ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เผยว่า โรงพยาบาลเกาะสีชัง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลโดยภารกิจในด้านการรักษาพยาบาลสิ้นสุดที่การรักษาผู้ป่วยใน รักษาโรคพื้นฐานทั่วไปไม่ซับซ้อน ให้บริการประชาชนในทุกกลุ่มอายุ ครอบคลุมทั้งงานสร้างเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรคงานบำบัดรักษา งานฟื้นฟูสภาพงานส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หากประเมินพบว่าอาการผู้ป่วยเกินกว่าศักยภาพในการรักษา มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีระดับสูงขึ้นต่อไป ปี 2562 (ต.ค 61 – ก.ย 62) โรงพยาบาลมีภาระค่าใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,052,020 บาท/ปี

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค