สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.มอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 กว่า 2 ล้านบาท


ทลฉ.มอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยว่าจ้างครูเจ้าของภาษาสอนเอง หวังพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 กว่า 2 ล้านบาท 

วันนี้ (20 ก.ค.63) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 

ร.ต.ต.มนตรี กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต 

ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยีเนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

โดยในปีนี้เนื่องจากประเทศไทยเกิดโรคระบาดติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้สถานศึกษาทั่วประเทศปิดทำการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนด และในปีการศึกษา 2563 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเลื่อนเปิดภาคการศึกษา โดยเริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2563 และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป 

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในปีงบประมาณ 2563 นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเยาวชนเห็นควรดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษ ประเภท Non-Native มาสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563) เป็นเงิน 2,100,000.- บาท โดยมีรายชื่อโรงเรียนที่ท่าเรือแหลมฉบัง ดังต่อไปนี้

โรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 3 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านบางละมุง อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านบางละมุง เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 178 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน 2.โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดม และชุมชนตลาดอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 616 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน 3.โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ครูชาวต่างชาติ 1 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 658 คน ครูต่างชาติ 1 คน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางละมุง จำนวน 1 โรงเรียน 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 และชุมชนบ้านชายทะเลเทศบาลตำบลบางละมุง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,089 คน ครูชาวต่างชาติ 2 คน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จำนวน 3 โรงเรียน 5.โรงเรียนบ้านนาวัง อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านนาวัง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 243 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน 6.โรงเรียนบ้านโรงหีบ อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านนาวังร่วมใจ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 310 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน 7.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งสะเก็ต เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,059 คน ครูชาวต่างชาติ 2 คน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค