สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ม.บูรพาจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปี 62 ปลูกฝังความเข้าใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


ม.บูรพา จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2562 พร้อมปลูกฝังและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 นอกจากนั้นยังจัดแสดงละครเวที-ดนตรี สร้างความคุ้นเคย
วันนี้ (10 ก.ค.62) มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีเป็นประธานในพิธี และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตใหม่จำนวน 5,000 คน เข้าร่วม
การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นิสิตใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละมีความสามัคคีและมีจิตอาสา เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบูรพา แนวทางการศึกษาการเรียนการสอนการประกันคุณภาพและการให้บริการนิสิต รวมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นประโยชน์เมื่อเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มิตรภาพและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนิสิตใหม่ด้วยกันเอง และผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตรุ่นพี่
กิจกรรมหลักในการปฐมนิเทศประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ ความมีระเบียบวินัย การมีจิตอาสาและความเป็นพลเมืองดีของสังคม ให้แก่นิสิตให้ของมหาวิทยาลัยฯ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ผ่านการแสดงละครเวทีและดนตรีเพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การให้บริการนิสิต รวมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นประโยชน์เมื่อเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพานับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนิสิตใหม่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค