สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวีณศรีราชา บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรังสิต


ที่  ห้องประชุม ลีลาวดี 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีพิธี ลงนาม บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กับมหาวิทยาลัยรังสิต  สืบเนื่องมาจาก ผู้แทน จากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าร่วมหารือ และร่วมกันสร้างเอกสาร MOU กับแผนกอุปกรณ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการลงนามระดับองค์กรทั้งสอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในหลายมิติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และจะนำร่อง งานด้านวิชาการการวิจัยและการบริการวิชาการในการพัฒนางานด้านวิศวกรรม ชีวการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และเพื่อเป็นการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง 2 องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกที่สนใจในอนาคตต่อไป รวมถึง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ และพัฒนาบุคลากรงานวิจัยงานบริการวิชาการและนวัตกรรมหรือกิจกรรมวิจัยด้านอื่นๆให้เกิดความเข้มแข็ง มีงานวิจัยที่ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล เพื่อการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ รับงานด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพหรือพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวชวัดประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ รองศาสตราจารย์นันทชัยทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะ ร่วมลงนาม ในครั้งนี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค