สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ปตท. เปิดบ้านให้ชุมชนเยี่ยมชมการก่อสร้างคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา หลังก่อสร้างไปกว่าครึ่งปตท.จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ชุมชนในพื้นที่เยี่ยมชมคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา หลังการก่อสร้างคืบหน้าไปกว่าครึ่งแล้ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ


วันนี้ (12 มิ.ย.62) นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในนามของผู้จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมคลังฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปตท.จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ชุมชนรอบพื้นที่ฯ เยี่ยมชมคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้นำชุมชน, ชุมชนรอบพื้นที่คลังน้ำมัน, เทศบาลนครแหลมฉบัง และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายชัยยศ กล่าวว่า ตามที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าชเขาบ่อยาและโครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและวางท่อพาราไซลีนของคลังน้ำมันศรีราชา ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา และปัจจุบันได้มีโครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างไปกว่าครึ่ง โดยจะแล้วเสร็จพร้อมทดสอบระบบการทำงานได้ภายในเดือน ส.ค.และ ก.ย.นี้

ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการ

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมคลังฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการติดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและในระยะดาเนินการของโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้ทางบริษัท ปตท. สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาโครงการพลังงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค