สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี จัดประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอพานทอง


ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี          เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอพานทอง ซึ่งการจัดประชาคมดังกล่าวจัดขึ้นทั้ง 11 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งยังเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหารวมไปถึงความต้องการด้านต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันและช่วยกันผลักดันการแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งในภาพรวมของอำเภอพานทองมีโครงการที่จำเป็นจากภาคส่วนต่างๆได้คัดเลือกมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นจำนวน     ไม่ต่ำกว่า 38 ล้านบาท โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอพานทอง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 167 คน